© Margo McNulty 2012 • T: +00353 863453980 • E:margomcnulty@eircom.net